En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per AGRO-PECUARIS FORTUNY, S.L., amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a AGRO-PECUARIS FORTUNY, S.L., amb domicili a Carretera C-13 KM 30, 25680 HOSTAL NOU, (Lleida) o enviant un correu electrònic a albert@agrofortuny.com, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).

Per altra banda, [ ] Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per enviar-li informació comercial periòdica sobre els nostres productes i/o serveis.

Amb la signatura del present document, el sotasignat es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.

Nom i Cognoms Signatura
DNI
Domicili
Telèfon
E-mail
Data